top of page
hippo2.jpg

OVER ONS

Hippocrates Belgium vzw.

Wij nodigen u uit u kennis te maken en u aan te sluiten bij de vzw Hippocrates Belgium: een samenwerking van Belgische artsen en zorgverleners voor het behoud van een humane geneeskunde. Ons doel is 

1. De therapeutische vrijheid en de vrijheid van voorschrift te beschermen, alsook de vrijheid van meningsuiting en de vrije informatieverstrekking ;

 

2. De medische ethiek te bevorderen:

 

a. Het beginsel « Primum non nocere » te respecteren

 

b. De Eed van Hippocrates in ere te houden: "Boven alles zal ik voor mijn patiënten zorgen, hun gezondheid bevorderen en hun lijden verlichten. Ik zal mijn patiënten goed informeren. Zelfs onder druk zal ik mijn medische kennis niet gebruiken voor praktijken die tegen de menselijkheid zijn."

 

3. Het genetisch erfgoed van individuen en van de mensheid in stand te houden ;

 

4. Bij te dragen tot de wetenschappelijke kennis en tot de vooruitgang en verspreiding daarvan, met name door die met collega’s en andere beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg te delen; bij te dragen tot waarheidsgetrouwe, objectieve en genuanceerde informatie, met respect voor de verschillende standpunten inzake wetenschap en geneeskunde ;

 

5. Onafhankelijkheid te vrijwaren tegenover politiek, religie, commerciële belangen of commerciële druk, alsook vrijheid van elke medisch-farmaceutische of aanverwante belangenverstrengeling ;

 

6. Elke onrechtvaardige en willekeurige inbreuk op de rechten van een gezondheidsbeoefenaar of een groep van gezondheidsbeoefenaren te bestrijden ;

 

7. Een democratisch debat te bevorderen over gezondheid, wetenschap en geneeskunde ;

 

8. Te ijveren voor een gezondheidsbeleid dat vrij is van belangenconflicten en waarin het belang van alle burgers centraal staat, en niet dat van financiële of industriële groepen, met name uit de farmasector.

 

Wij wensen een « humane » geneeskunde voor iedereen, waarin de mens, zijn gezondheid en zijn welzijn op de eerste plaats komen.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

De coronacrisis heeft ons wakker geschud. De Orde der Artsen, die de eer en waardigheid van ons beroep, en vooral onze deontologie zou moeten bewaken, heeft het voorbije jaar het tegengestelde getoond. Het advies van 23 januari “betreffende de deontologische aspecten aangaande het vaccinatieprogramma tegen covid-19” was dreigend en dwingend. 

https://ordomedic.be/nl/adviezen/ziektebeelden/covid-19/deontologische-aspecten-aangaande-het-vaccinatieprogramma-tegen-covid-19

"Hoe meer een samenleving afwijkt van de waarheid, hoe meer zij degenen zal verwerpen die de waarheid spreken."

George Orwell

De Wereldgezondheidsorganisatie - die toch voor velen een referentie is, ondanks haar banden met Bill Gates - heeft voortdurend tegenstrijdige richtlijnen gegeven: Mondmaskers eerst nutteloos dan onmisbaar, essentiële en niet-essentiële activiteiten, PCR-tests...

Vele artsen, die zich kritisch uitten t.a.v. de maatregelen, het mondmasker- en vaccinatiebeleid (zonder rekening te houden met bestaande, doeltreffende behandelingen) werden opgeroepen zich te verantwoorden. Sommigen van hen werden geschorst, anderen kregen een waarschuwing of werden geïntimideerd. Vele klachten zijn nog lopende.

"Om de waarheid te bereiken, moet je eenmaal in je leven alle meningen die je hebt ontvangen loslaten en je hele kennissysteem opnieuw opbouwen."

René Descartes

De Orde verschool zich achter de "huidige stand van de wetenschap", een op zijn zachtst gezegd twijfelachtige notie, die ons dwong alleen de regels te volgen, die werden opgelegd door de regering en een handvol door de regering benoemde experts, die beslisten wat wetenschappelijk toelaatbaar was en wat niet.

Wij artsen, die in de eerste plaats voor onze patiënten moeten zorgen, moeten in staat zijn hen vroegtijdig te verzorgen en de regering in deze crisis (en in het gezondheidsbeleid in het algemeen) te adviseren en de vele aspecten van de wetenschap vanuit verschillende invalshoeken en standpunten te belichten.

Daarentegen werden het voorbije jaar aanvullende of kritische opinies systematisch gecensureerd, studies gebiased en werden artsen bedreigd hun licentie te verliezen, indien zij zich toch uitspraken.

Tegen dit advies van 23 januari 2021 is bij de Raad van State een hoogdringend verzoek om "schorsing/annulering" ingediend. Nieuwe verzoekschriften in twee talen werden vervolgens aan dezelfde rechtbank voorgelegd en wachten nog op een uitspraak. ( meer info ). 

Verder hebben reeds meerdere artsen beroep aangetekend tegen reeds opgelegde schorsingen, deze zijn nog lopende.

Ook de voorbije jaren werden vele artsen opgeroepen om zich te verantwoorden, indien zij tot conclusies kwamen of behandelingen deden, die niet in overeenstemming waren met het main stream beleid, veelal gedicteerd door de farmaceutische industrie. Ook hier werd veelal wetenschappelijke evidentie, die niet paste in het plaatje, genegeerd en systematisch aan de kant gelegd.

 

Dit is in strijd met onze therapeutische vrijheid, onze deontologie, onze ethische plicht als arts om onze patiënten te adviseren, te behandelen en voor te lichten (zoals de wet voorschrijft) over de best mogelijke zorg, en bovenal om te handelen volgens onze Hippocratische eed, waarin "primum non nocere" voorop en centraal staat

Wij nodigen u uit om u bij onze organisatie aan te sluiten en zo als groep een antwoord te bieden op dit repressieve beleid.

U kunt dit doen door toe te treden als lid van onze Vereniging, uw naam verschijnt niet in het openbaar. Zowel natuurlijke personen als rechtspersonen kunnen toetreden als lid (meer info en aansluiten).
Wij verwelkomen donaties van hen die ons willen ondersteunen, ook zonder lid te worden (meer info).

 

Lidmaatschap is ook mogelijk voor andere (para)medische beroepsgroepen.

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Bovendien, vragen we:

 

1. Eerbiediging van de Grondwet betreffende de lichamelijke integriteit en de bescherming van de gezondheid. Art 23 - 22bis (kinderen)

 

2. Eerbiediging van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie (2000/C364/01) Art 3. 

 

3. Naleving van de Wet betreffende de Rechten van de Patiënt 2002.

 

4. Naleving van de Wet inzake experimenten op de menselijke persoon (2004), de Code van Neurenberg, de Verklaring van Genève (1947) en de Verklaring van Helsinki (1964) inzake experimenten met menselijke proefpersonen.

5. Eerbiediging van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

De hulp van democratische advocaten en juristen, journalisten en andere medewerkers is hierbij onontbeerlijk.

 

 

Wij zijn geen "anti-vaxxx" groep, maar we zijn voorzichtig t.o.v. vaccins, vooral met betrekking tot de huidige experimentele "vaccins" tegen covid-19.

 

"Angst weerhoudt je niet van sterven, het weerhoudt je van leven." 

 

Naguib Mahfouz


bottom of page