top of page
Verzoek om de oprichting van een Parlementaire Commissie betreffende de uitspraken en richtlijnen van de "experts" die de Regering, de Orde van Artsen, de artsen en het publiek hebben geadviseerd tijdens de Covid-crisis

Inleiding

Vandaag, 21 mei 2024, wil vzw Hippocrates België (https://www.hippocrates-belgium.be/) dat er een balans opmaakt wordt van de acties, die sinds begin 2020 zijn ondernomen om de “COVID-crisis” in goede banen te leiden.

Daartoe hebben we hieronder een aantal uitspraken van experts of vermeende experts opgesomd die, in het licht van de tijd die ondertussen is verstreken, lijken te worden gekenmerkt door ofwel incompetentie, roekeloosheid of zelfs regelrechte leugens. De zaak zou kunnen worden opgelost met een paar kwinkslagen aan het adres van deze beroemde “deskundigen”, maar helaas heeft hun houding iedereen die meetelt in onze samenleving misleid, namelijk: het publiek, politici, de Orde der Arten en, bij uitbreiding, de hele medische beroepsgroep.

Om uw geheugen op te frissen, hebben we hier slechts enkele van de meest verhelderende citaten van elk van deze orakels opgenomen, om deze aanklacht niet te overladen. (Zie pagina 5 tot 7)

 

 

De feiten

 

De experts die hieronder worden opgesomd (waarvan de meeste afkomstig zijn van de ULB) vormen slechts een klein deel van degenen die zich sinds begin 2020, tot 22 februari 2022, zeer consequent hebben uitgesproken. Dit geeft geloofwaardigheid aan de theorie dat COVID niet werd 'verslagen' door het vaccin, maar door Vladimir Poetin, wat op zich al een virologische primeur is. De oorsprong van COVID zelf, waar zelfs de FBI niet langer aan twijfelt als zijnde “hoogstwaarschijnlijk het resultaat van laboratoriummanipulatie”, was een stelling die "complotdenkers" sinds 2022 verkondigden, samen met wijlen professor Luc Montagnier. We zien dus dat de waarheid slechts langzaam aan het licht komt, maar dat de leugens (fake?) officieel met lichtsnelheid mogen circuleren.

 

 

De gevolgen

 

De gevolgen van de roekeloze verklaringen van de experts waren dramatisch. In 2024 krijgen ze een grimmig lachwekkende wending als we bedenken wat er is opgelegd aan een bevolking zonder enige geïnformeerde toestemming: maskers, lockdowns, een verbod op het gebruik van medicijnen zoals hydroxychloroquine of ivermectine, de jacht op andersdenkende mensen, druk en chantage voor de injecties met het zogenaamde “vaccin”, evenals het injecteren van bevolkingsgroepen die geen of een absoluut minimaal risico voor zichzelf vormen, namelijk jongeren en kinderen.

Het is moeilijk om de ramp niet te zien die ons is overkomen, die blijkbaar volledig te voorspellen was. Dit alles in een context van extreme censuur en manipulatie van de massa (Van Ranst).

 

Onze vraag

Was deze ramp het resultaat van de onbekwaamheid van een zorgvuldig uitgekozen groep experts? Was het de wens om -op basis van volledig uit de lucht gegrepen beweringen- een totalitaire visie op te leggen?

Hoe dan ook, de experts dragen een enorme verantwoordelijkheid en het is aan het publiek, de Orde der Artsen, de artsen en de politici om die te beoordelen, om te evalueren in hoeverre de decreten van deze personen reden geven om een contradictorisch oordeel te ondergaan, in het volle licht, tegenover personen die al 4 jaar hun ideeën bestrijden.

Daarom roepen wij de bovengenoemde autoriteiten op om een officiële parlementaire onderzoekscommissie in te stellen om licht te werpen op het beheer van deze crisis, met aan de ene kant de deskundigen die zich al 4 jaar lang hebben uitgesproken en aan de andere kant degenen die hen in dezelfde periode hebben bekritiseerd.

 

 

Relevante referenties

 

1. MSN 16/05/2024

Pfizer zegt dat ze 'diep spijt' hebben van het schenden van 5 regelgevende codes en het illegaal promoten van hun vaccin

https://www.msn.com/en-us/health/other/pfizer-says-they-re-deeply-sorry-for-violating-5-regulatory-codes-and-illegally-promoting-their-vaccine/ar-BB1mkm0p

 

2. Brief van Christine Cotton, biostatisticus, auteur van “Tous vaccinés, tous protégés” (Ed Guy Trédaniel 2023)

De studie van mevrouw Cotton concentreert zich op de tussentijdse analyses, die werden ingediend bij de aanvraag van de vergunning voor het in de handel brengen voor elke populatie, en op de verschillende rapporten (6-maanden analyse, definitieve analyse), veiligheidsrapporten en andere documenten van de gezondheidsautoriteiten (FDA, CDC, EMA).

Hieruit blijkt het volgende:

Met betrekking tot de voorsubmissies (december 2020 voor mensen ouder dan 16 jaar, april 2021 voor mensen van 11 tot 15 jaar, oktober 2021 voor kinderen van 5 tot 11 jaar, juni 2022 voor kinderen van 6 maanden tot 5 jaar).

 • Door de beperkte observatieduur van de deelnemers kan de tolerantie op lange termijn niet worden beoordeeld, wat sinds december 2020 wordt vermeld in het Comirnaty Risk Management Plan van Pfizer/BioNtech.

 • De effectiviteit op overdracht is nooit aangetoond, omdat het nooit is onderzocht in klinische studies. Zoals bevestigd door de adviezen van de Hoge Gezondheidsraad

 • Werkzaamheid in ernstige gevallen is niet statistisch aangetoond, vanwege een gebrek aan gevallen.

 • De werkzaamheid bij ouderen is niet statistisch aangetoond, bij gebrek aan gevallen (december 2020), zoals aangegeven in het rapport van het Parlementair Bureau. https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/ots/l15b3695_rapport-information.pdf OPECST rapport van 15/12/2020 - pagina 17

 • De manier waarop de deelnemers aan het onderzoek werden begeleid (geen regelmatige PCR-tests om COVID-19-gevallen op te sporen) in tijden van pandemie bracht hen en hun omgeving in gevaar, wat in strijd is met het beginsel van de Verklaring van Helsinki.

 • Deelnemers in de vaccingroep hadden minder PCR-tests dan degenen die de placebo kregen. De berekening van het aantal door een PCR-test bevestigde gevallen van Covid geeft een resultaat ten gunste van de gevaccineerde groep, terwijl de geciteerde deskundigen het tegenovergestelde beweerden.

 • Er zijn serologische tests ontwikkeld en gevalideerd, die SARS-CoV-2 anti-nucleocapsidale antilichamen veroorzaakt door een natuurlijke infectie maar niet door vaccinatie met het SARS-CoV-2 spike-eiwit, nauwkeurig kunnen detecteren, waardoor de nodige technologie beschikbaar is om de werkzaamheid ten opzichte van het infectiecriterium te evalueren. Dit eindpunt zou het aantal deelnemers hebben geteld, dat Covid rapporteerde tijdens de klinische studies. Hiervan werden de resultaten nooit verstrekt. Berekeningen in de database die openbaar is gemaakt door de rechtbank suggereren een werkzaamheid van ongeveer 55%.

 • De opzet van de studie stond toe dat er na 2 maanden na de tweede dosis geen antilichamen meer werden gemeten, wat hielp om de daling in antilichamen te maskeren die al was voorspeld in de studies op makaken.

 • Volgens het klinische rapport van Pfizer over adolescenten, gedateerd april 2021: 
  “De onbekende voordelen en de hiaten in de gegevens in verband met het COVID-19-vaccin van Pfizer- BioNTech bij gebruik bij adolescenten van 12-15 jaar zijn dezelfde als die welke zijn gedetailleerd in het memorandum dat het vaccin toestaat voor noodgebruik bij mensen van 16 jaar en ouder. Ze hebben betrekking op:

  • Duur van de bescherming;

  • Doeltreffendheid bij bepaalde populaties met een hoog risico op ernstige COVID-19;

  • werkzaamheid bij mensen die al besmet zijn met SARS-CoV-2;

  • toekomstige werkzaamheid van het vaccin, beïnvloed door de kenmerken van de pandemie;

  • de evolutie van het virus en/of de mogelijke effecten van co-infecties;

  • werkzaamheid van het vaccin tegen asymptomatische infectie;

  • werkzaamheid van het vaccin tegen de langetermijneffecten van COVID-19;

  • werkzaamheid van het vaccin tegen mortaliteit;

  • werkzaamheid van het vaccin tegen overdracht van SARS-CoV-2.”

  • Ernstige ongewenste bijwerkingen werden niet gerapporteerd in de database, dus de veiligheidsresultaten voor december 2020 en april 2021 zijn onjuist.

Resultaten na 6 maanden

 • De werkzaamheid op Covidsterfte is niet statistisch aangetoond, aangezien de tabel met sterfgevallen alleen wordt verstrekt als onderdeel van de veiligheidsanalyse.

 

Met betrekking tot het eindrapport in juli 2023

 • Deelnemers in de placebogroep werden geleidelijk gevaccineerd, wat neerkomt op het elimineren van de controlegroep. Vanuit methodologisch oogpunt leidt het vaccineren van de placebogroep tot een grote vertekening in de evaluatie van het vaccin, omdat de controlegroep wordt geëlimineerd, waardoor niet alleen de werkzaamheidsresultaten, maar ook de veiligheidsresultaten worden vertekend.

 • De werkzaamheid op asymptomatische gevallen die alleen zijn getest op deelnemers zonder bewijs van infectie tot het begin van de asymptomatische bewakingsperiode (januari 2021) is niet statistisch aangetoond.

 • De geschatte werkzaamheid van het vaccin op asymptomatische ziekte op basis van nucleocapsid serologie (seroconversie) is 52,9%.

 

De resultaten van seroconversie voor alle asymptomatische EN symptomatische infecties worden niet verstrekt, waardoor geen vergelijking mogelijk is met de werkzaamheid die wordt verkregen door het tellen van gevallen volgens de in het protocol gekozen methode.

Zwangere vrouwen werden uitgesloten van de eerste klinische onderzoeken, zoals vereist door wetten ter bescherming van patiënten zoals de Verklaring van Helsinki, en bevestigd door het advies van de Hoge Gezondheidsraad van december 2020

https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2020-12/strategie_vaccination_covid_19_place_vaccin_a_arnm_comirnaty_bnt162b2.pdf

De website van de Britse overheid in hoofdstuk 3.4 Toxicologie

https://www.gov.uk/government/publications/regulatory-approval-of-pfizer-biontech-vaccine-for-covid-19/summary-public-assessment-report-for-pfizerbiontech-covid-19-vaccine

3. Advies van de Orde der Artsen van 23/01/2021 (uittreksel betreffende de verwijzing naar deskundigen)

https://ordomedic.be/nl/adviezen/ziektebeelden/covid-19/deontologische-aspecten-aangaande-het-vaccinatieprogramma-tegen-covid-19

(...) De slaagkans van dit vaccinatieprogramma en het behalen van de vooropgestelde beschermingsgraad van 70% waarbij groepsimmuniteit optreedt, is sterk afhankelijk van het (blijvende) vertrouwen van de bevolking en het artsenkorps in de aangeboden vaccins. Dit zal voornamelijk afhangen van een transparante communicatie vanwege de overheid, de wetenschappelijke ondersteuning door gezaghoudende instanties (zoals de Hoge Gezondheidsraad en de Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België) en de manier waarop artsen in hun verschillende functies invulling geven aan hun rol als medicus, communicator, health advocate en expert. (…)

 

 

4. We hadden vanaf begin 2021 kunnen weten dat dit “vaccin” enorme risico's met zich meebracht: interview met de voorzitter van de VZW Hippocrates België (Dr. Yves Couvreur) in Kairos 03/2021

https://www.kairospresse.be/tout-est-faux-lordre-des-medecins-au-service-du-polique/

 

 

5. Sciensano: Brief ontvangen op 14/04/2021 door Yves Couvreur in antwoord op zijn vragen over de samenstelling van het vaccin:


(...) Wat de precieze samenstelling van deze vaccins betreft, zie ik niet in hoe deze informatie - die zeer technisch en deels geheim is (door ons vetgedrukt) - zou kunnen helpen om de toestemming van patiënten te “verlichten”. Het lijkt mij dat u vooraan staat bij het bevorderen van de gezondheidsvaardigheden van patiënten en het vorm en inhoud geven aan hun geïnformeerde toestemming, dus hen verwijzen naar een wetenschappelijke site lijkt mij niet in overeenstemming met de medische ethiek.

Tot slot, wat betreft mijn relaties met de Koninklijke Academies voor Geneeskunde en Wetenschappen, ben ik bang dat u niet voldoende op de hoogte bent van onze overeenkomsten om daar commentaar op te kunnen geven.

Met vriendelijke groeten Prof. Christian Léonard

6. Vraag gesteld per aangetekend schrijven aan Minister Franck Vandenbroeck door vzw Hippocrates België: Waarom is Ivermectine in België 100 keer duurder dan in andere landen (10/04/204)

Waarom is er SLECHTS EEN erkende verdeler van Ivermectine in België?

Ivermectine is - nochtans - eindelijk erkend als deel van de behandeling voor COVID.…

 

 

 

 

(Niet-exhaustieve) lijst van “experts”

1. Michel Goldman (ULB) : 31 dec. 2020 - “Het grote voordeel van deze vaccins is de afwezigheid van ernstige gevallen”. Michel Goldman, immunoloog aan de ULB “

https://www.levif.be/societe/sante/pfizer-biontech-moderna-astrazeneca-janssen-curevac-les-vaccins-anti-covid-passes-au-crible/

02 oktober 2022: Prof. Michel Goldman, een bekend promotor van vaccins, vermoedt dat het Pfizer-vaccin zijn kanker heeft verergerd. FranceSoir

2. Frédérique Jacobs (ULB): Op 27/10/2020: “Zelfs als we erin slagen om de curve echt te verlagen, moeten we onszelf voorhouden dat het gevaarlijk is om het einde van het jaar te vieren zoals we gewoonlijk doen (...). Vooral familiefeesten zijn gevaarlijk.

https://www.dhnet.be/actu/belgique/2020/10/27/frederique-jacobs-responsable-du-service-infectiologie-a-lhopital-erasme-il-faudra-penser-a-reporter-les-fetes-de-fin-dannee-en-juillet-aout-NJZ2RDN7BZADTB5PVPN7APPC44/

3. Marius Gilbert (ULB): “Vaccinatie is niet voldoende om het leven van vroeger weer op te pakken, zeker niet met deze deltavariant” https://www.lesoir.be/404674/article/2021-11-05/marius-gilbert-remettons-le-masque-quon-soit-vaccine-ou-pas

4. Yves Van Laethem (ULB): Le Soir, 14/05/20: “Er komt geen vaccin voor iedereen!”

Sud info.be 07/07/20 Yves Van Laethem waarschuwt: “We moeten de anti-vaccin campagne zo snel mogelijk tegengaan!”

Le Soir 05/12/20 “ Zonder het vaccin, zouden we nog jaren in covid zitten.” Hij zal niet aarzelen om zich te laten vaccineren.

La Libre 05/01/21 Op vragen van het grote publiek over de snelheid waarmee het vaccin is ontwikkeld, geeft hij geen verklaring. Hij antwoordt alleen: “Er zijn een heleboel redenen waarom het vaccin zo snel is ontwikkeld.”

5. Erika Vlieghe (UZ Antwerpen): 16/10/2021: “Zonder vaccinatie zou de situatie 10 keer erger kunnen zijn”: Erika Vlieghe reageert op de toename van infecties.

https://www.lesoir.be/400969/article/2021-10-16/sans-la-vaccination-la-situation-pourrait-etre-10-fois-pire-erika-vlieghe-reagit

13/11/2021 Erika Vlieghe stelt een test voor voor gevaccineerden naast het CST voor toegang tot bepaalde evenementen: “Dit betekent niet dat het vaccin gefaald heeft”.

https://www.rtbf.be/article/erika-vlieghe-propose-un-test-aux-vaccines-en-plus-du-cst-pour-l-acces-a-certains-evenements-ce-n-est-pas-un-echec-du-vaccin-pour-autant-10878147

6. Peter Piot (London School of Hygiene & Tropical Medicine): 30/06/2021 Mandarijn van het virusonderzoek -waaronder Ebola en HIV- en speciaal adviseur van Ursula von der Leyen voor Europa. De Belgische microbioloog Peter Piot gaf Paris Match Belgique een uitgebreid interview. Hij heeft het natuurlijk over de gezondheidscrisis en het wereldwijde beheer van de pandemie, het beroemde “licht aan het einde van de tunnel”, dat volgens hem niet synoniem is met de uitroeiing van het virus. We moeten de zaken goed in de gaten houden, misschien vaccinatie in bepaalde gebieden verplicht stellen en vleermuizen beter in de gaten houden dan ooit tevoren.

https://www.parismatch.com/Actu/International/Peter-Piot-microbiologiste-conseiller-d-Ursula-von-der-Leyen-Le-Covid-etait-une-catastrophe-annoncee-1745422

7. Marc Van Ranst (KUL): “Je moet de eerste dagen alomtegenwoordig zijn om de aandacht van de media te krijgen. Je vertelt ze alles en als ze je bellen, neem je de telefoon op. Door dit te doen, kun je de eerste paar dagen benutten om maximale aandacht te krijgen. Ze zullen niet op zoek zijn naar alternatieve stemmen. Als je dat doet, wordt het veel gemakkelijker”. De Belgische viroloog werd op 22 januari 2019 uitgenodigd voor een conferentie van Chatham House's Centre on Global Health Security in samenwerking met de European Scientific Group on Influenza (ESWI).

8. Michèle Gérard (ULB): Het gebrek aan consensus over de juistheid van de feiten brengt de volksgezondheid in gevaar (carte blanche)

https://www.levif.be/belgique/labsence-de-consensus-sur-la-veracite-des-faits-met-en-danger-la-sante-publique-carte-blanche/ 26-01-2022, 14:51

 

9. Steven Van Gucht (Sciensano): “We zijn verwend met uitzonderlijk hoge cijfers van Pfizer en Moderna, maar 60% werkzaamheid is zeker goed,” zei hij. 29/01/2021

https://www.rtbf.be/article/vaccin-astrazeneca-une-efficacite-de-60-est-assurement-bonne-affirme-steven-van-gucht-10686109

10. Yves Coppieters (ULB): “Het is een ruwe schatting, maar het zijn 10 minder sterfgevallen, 50 tot 60 minder complicaties van ernstige vormen en een hele reeks post-covidale syndromen minder”, legt de epidemioloog uit. 10/01/2021

https://www.rtbf.be/article/coronavirus-en-belgique-yves-coppieters-estime-a-10-le-nombre-de-deces-evites-pour-100-000-doses-de-vaccin-10670054

11. Emmanuel André (KUL): LE SOIR , artikel van 31/01/22 : “Wat de omicrongolf in termen van ernstige ziekten heeft doen afnemen, is vaccinatie”.

Le Soir 31/08/22 (...) Hij voegt eraan toe dat de door vaccinatie verworven immuniteit de pandemie van het coronavirus steeds minder ernstig maakt. Hij onderbouwt zijn opmerkingen met twee “veelzeggende” grafieken die een duidelijk verschil laten zien tussen de huidige situatie in de Verenigde Staten en als het land dezelfde vaccinatiegraad zou hebben als Denemarken. Een tweede grafiek laat zien wat de situatie in het VK zou zijn geweest zonder de toediening van een boosterdosis.

12. Leila Belkhir (UCL): 16-09-21, 22:03 “(...) De hoeveelheid geïnjecteerd vaccin is erg klein. Het is interessant om alle verdenkingen hierover te zien. En toch word je heel goed in de gaten gehouden als je je smartphone gebruikt. En niemand maakt zich zorgen”. (..)

“Er zitten geen hulpstoffen in de Covid-19 vaccins”.

Philippe Lannoo ziet het nut in van specificatie: “DNA wordt niet gemodificeerd door boodschapper-RNA”. Leïla Belkhir vervolgt: “DNA bevindt zich in een cel. RNA heeft geen toegang tot onze cellen”.

https://www.7sur7.be/belgique/leila-belkhir-face-a-de-nombreux-eleves-non-vaccines-a-chatelet-toujours-les-memes-fake-news~ad3ad103/

13. Christian Léonard (Sciensano): Weigerde in zijn brief van 14/04/2021 de inhoud van de vaccininjecties aan Dr. Yves Couvreur te onthullen.

14. Jean-Christophe Goffard (ULB): DH op 09-09-2021 “Dankzij de gevaccineerden kunnen we voorkomen dat we terugvallen in een situatie die even catastrofaal is als de situatie die we al hebben meegemaakt”. (...)

“Ik denk dat er een morele verplichting is. We moeten er alles aan doen om de mensen om ons heen niet in gevaar te brengen. We moeten van geval tot geval de beroepen analyseren waarvan de contacten gevaarlijk zouden kunnen worden zonder de bescherming van het vaccin.”

https://www.dhnet.be/medias/dh-radio/2021/09/09/grace-aux-vaccines-on-peut-eviter-de-retomber-dans-une-situation-aussi-catastrophique-que-lon-a-deja-pu-connaitre-ABVULMNXO5C37FKZJ736GO2FJQ/

 

15. Michel Moutschen (ULG): 02 Dec 2021 om 01:44-“Zwangere vrouwen moeten gevaccineerd worden”. https://www.chuliege.be/jcms/c2_17374853/fr/vi-deos?cid=c2_23196994

10/02/2022-“Vaccinatie heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan het terugdringen van sterfte en ernstige gevallen” https://www.chuliege.be/jcms/c2_17374853/fr/vi-deos?cid=c2_23196994

bottom of page